භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ධාතු කුසලතාවය

ධාතු කුසලතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close