නිවන් මග උපමාවක් 474

උපමාවක් යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close