නිවන් මග උපමාවක්

උපමාවක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close