දිව්‍ය ලෝකගති මියගිය අයගේ සම්බන්ධතා සහිත සිද්ධීන්

මියගිය අයගේ සම්බන්ධතා සහිත සිද්ධීන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close