සංඛාර වැඩෙන ආකාරයට විඤ්ඤාණ වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close