විඤ්ඤාණ වලට ආහාර නොදී සිත පාලනය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close