පස්සද්ධි සම්බෝජ්ජංගය වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close