ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක පෙනීම් විවිධාකාරයි

පෙනීම් විවිධාකාරයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close