වේදනාව දියබුබුලක් සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා