නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ධර්ම විරෝදී ත්‍රිලක්‍ෂණය

ධර්ම විරෝදී ත්‍රිලක්‍ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා