නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ස්ථිර නම් ආස්වාදයක් විඳිය නොහැකි බව

ස්ථිර නම් ආස්වාදයක් විඳිය නොහැකි බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා