නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය අනිත්‍ය යන නිසා පංචකාම ආස්වාද විදින බව

අනිත්‍ය යන නිසා පංචකාම ආස්වාද විදින බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා