නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය සච්ච විභංග සූත්‍රයේ අනිච්ච

සච්ච විභංග සූත්‍රයේ අනිච්ච යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා