නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය විපත්තිය සහ සම්පත්තිය දැකීම

විපත්තිය සහ සම්පත්තිය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා