නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය සැප දෙන දේ ගෙනදෙන දුක

සැප දෙන දේ ගෙනදෙන දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා