පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාරපුඥ්ඥාභිසංඛාර කුසලමුලයෙන් අකුසල් හටගනිද

කුසලමුලයෙන් අකුසල් හටගනිද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close