පටිච්චසමුප්පාදයජාති ගන්දබ්බ කය පරිවර්තනය

ගන්දබ්බ කය පරිවර්තනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා