පටිච්චසමුප්පාදයජාති පරිබ්‍රමණ රූපය

පරිබ්‍රමණ රූපය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා