පටිච්චසමුප්පාදයජාති රසයට පොරකෑම සහ පලතුරු කල්පැවැත්ම

රසයට පොරකෑම සහ පලතුරු කල්පැවැත්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා