පටිච්චසමුප්පාදයජාති ජනගහනය සම්පත් සහ දුෂිත මානසිකත්වය

ජනගහනය සම්පත් සහ දුෂිත මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා