පටිච්චසමුප්පාදයජාති මානසික ඌනතාවය

මානසික ඌනතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා