නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය අප්‍රමාදීව සතර සතිපට්ඨානය වැඩිම

අප්‍රමාදීව සතර සතිපට්ඨානය වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close