විඤ්ඤාණ වලට ආහාරදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close