නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය සිතට අවවාද දී සිත සංවර කරන ආකාරය

සිතට අවවාද දී සිත සංවර කරන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close