නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය පටිච්චසමුප්පාදය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

පටිච්චසමුප්පාදය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close