නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය පටිච්චසමුප්පාදය ගුරුවරයා කරගැනීම

පටිච්චසමුප්පාදය ගුරුවරයා කරගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close