නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය සච්ච විභංග සුත්‍රයෙන් විහ්‍රයක්

සච්ච විභංග සුත්‍රයෙන් විහ්‍රයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා