නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය රූප සැකසෙන ආකාරය

රූප සැකසෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා