නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය මතු බලාපොරොත්තු හටගන්නා ආකාරය

මතු බලාපොරොත්තු හටගන්නා ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා