දිව්‍ය ලෝක සතර මහා භූත එක් එක් මට්ටම්

සතර මහා භූත එක් එක් මට්ටම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close