දිව්‍ය ලෝක ආස්වාදය විදීමට දැඩිව බැදගැනීම

ආස්වාදය විදීමට දැඩිව බැදගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close