නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම දේශකයෙක් වීමට සුදුසුකම්

දේශකයෙක් වීමට සුදුසුකම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close