නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම අත්දැකීම සහ පොත්පත් වලින් ඉගෙනගත් දේ කීම

අත්දැකීම සහ පොත්පත් වලින් ඉගෙනගත් දේ කීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close