නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම නිවනින් විමසීමේ හැකියාව

නිවනින් විමසීමේ හැකියාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close