ආජිව අෂ්ඨමක සීලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close