දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයඅරිය කාන්ත සීලය සෝතාපන්න පුද්ගලයන් ගෙන් සිදු නොවන දේ

සෝතාපන්න පුද්ගලයන් ගෙන් සිදු නොවන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close