දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයඅරිය කාන්ත සීලය රහතන්වහන්සේගෙන් සිදුනොවන දේ

රහතන්වහන්සේගෙන් සිදුනොවන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close