දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයඅරිය කාන්ත සීලය ඝටීකාර බ්‍රාහ්මනයාගේ ශික්ෂණය

ඝටීකාර බ්‍රාහ්මනයාගේ ශික්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close