ප්‍රිය දේ වෙන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close