අප්‍රිය දේ සමග එක්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close