ප්‍රිය කියා දෘෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close