ප්‍රිය කිරීමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close