ප්‍රිය කරන තරමට දුක දැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close