දිව්‍ය ලෝක අතවැසියකු වීමට හේතු

අතවැසියකු වීමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close