දිව්‍ය ලෝක සතුන් ලෙස මවාගෙන සිටින දෙවතාවන්

සතුන් ලෙස මවාගෙන සිටින දෙවතාවන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close