ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබෝධිය මුල මැද අග යහපත් සර්ව ආකාරයෙන් පරිපූර්ණ පූජා

මුල මැද අග යහපත් සර්ව ආකාරයෙන් පරිපූර්ණ පූජා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා