ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබෝධිය සතුන් ඇතිවන ආකාර

සතුන් ඇතිවන ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා