ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබෝධිය බුදුවීමට අවශ්‍ය පරිසරය

බුදුවීමට අවශ්‍ය පරිසරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා