ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබෝධිය ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ

ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා