ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබෝධිය අවැඩට වන්දි ගෙවීම

අවැඩට වන්දි ගෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා