ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබෝධිය අප්‍රමාණ පිං අනුමෝදනය

අප්‍රමාණ පිං අනුමෝදනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා